top of page

Vedtekter

Vedtekter for Norges Kaninforening vedtatt av stiftelsesmøtet 23.06.2013.

Med endringer vedtatt på styremøte 23.07.15.

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norges Kaninforening, forkortet til Nokanin, og ble stiftet 23.06.2013.

 

§ 2 Formål

Norges Kaninforening er en interesseorganisasjon for å fremme kunnskap om kaniner. Norges kaninforening vil jobbe for å øke den faglige kunnskapen hos alle som har befatning med arten. Vi søker å bedre kaniners velferd ved å gi informasjon om godt kaninhold til alle som lever med kanin, i tillegg vil vi bedre kunnskapsnivået til veterinærer, dyrebutikker, myndigheter og aktuelle tilsyn og organisasjoner. Foreningen arbeider over hele landet.

 

§ 3 Oppgaver

Norges Kaninforening skal:.

 • Jobbe for å øke kompetansen om kanin hos landets veterinærer og klinikker.

 • Jobbe for å øke kunnskapen om kanin og bedre forhold i landets dyrebutikker.

 • Jobbe politisk, bl.a ved å øke kunnskapen om kanin hos Mattilsynet og øvrige myndigheter.

 • Øke kunnskapsnivået og dermed sørge for at kanineiere blir i bedre stand til å tilby sine dyr gode liv.

 • Holde kurs og gi veiledning til overnevnte grupperinger.

 • Tilby kunnskap gjennom bøker, artikler, brosjyrer, kampanjer og nettbaserte forum, som www.kanin.org.

 • Ved kapasitet, yte praktisk hjelp til nødstedte kaniner.

 

$ 4 Organisatorisk tilknytning

Norges Kaninforening er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andreorganisasjoner.

 

$ 5 Medlemmer

Alle som har interesse for kanin og deres velferd kan være støttemedlemmer i foreningen. Medlemmer har forslagsrett til styret som plikter å vurdere forslagene. Medlemmer vil også kunne få reduserte priser på arrangementer i regi av foreningen, samt delta i foreningens arbeidsgrupper på frivillig basis. Medlemmer vil motta årsrapport. Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent strykes som medlem etter styrets bestemmelser. Styret i Norges Kaninforening kan ekskludere medlemmer som bryter vedtekter eller vedtak/pålegg eller for øvrig opptrer på en måte som gir grunnlag til eksklusjon. Eksklusjon skal begrunnes og meddeles skriftlig.

 

§ 6 Styret

Norges Kaninforening ble grunnlagt av Marit Emilie Buseth. Styret består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Vedtak kan fattes når minst leder eller nestleder og 2 av styremedlemmene er til stede. Styret bestemmer selv sin møteaktivitet foruten pålagt årsmøte. Styret fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er foreningens høyeste myndighet. For å sikre faglig kompetanse velger styret selv sine styremedlemmer. Intern utfasing skjer når styremedlemmer ønsker å fratre eller et flertall av styret ønsker dem ut. Styret består av følgende funksjoner:

 • Styreleder

 • Nestleder

 • 3 Styremedlemmer

 • 2 varamedlemmer

 • Kasserer

 

§ 7 Styrets oppgaver

Styret skal:

 • Iverksette styrets bestemmelser.

 • Oppnevne etter behov komiteer, utvalg og personer for bestemte arbeidsoppgaver og utarbeide instruks for disse.

 • Representere Norges Kaninforening utad.

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 

§ 8 Godtgjørelser

Styret skal ikke motta honorar for sine verv, men kan få refusjon for faktisk utgifter. Utgifter skal fremgå av regnskap.

 

§ 9 Grupper og avdelinger

Norges Kaninforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Norges Kaninforenings styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, samt hvordan disse skal organiseres og ledes. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norges Kaninforening utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 10 Oppløsning

Oppløsning kan kun vedtas på ordinært eller ekstraordinært styremøte om dette er varslet minst to uker i forkant. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norges Kaninforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring jfr. § 13. Ved oppløsning vil eventuelt økonomisk overskudd tilfalle en organisasjon som hjelper kaniner.

 

§ 11 Signaturett

Styrets leder og nestleder har signaturrett hver for seg.

 

$12 Prokura

Styrets leder har prokura.

 

§ 13 Endring av vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært styremøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

bottom of page